Prašome palaukti, kraunama...

 

DARBO IEŠKANČIŲ ASMENŲ
DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Ši Tvarka reglamentuoja UAB “Veiklos valdymo sprendimai“ (toliau Bendrovė) darbo ieškančių asmenų duomenų apsaugos politiką, kuri nurodo kokius asmens duomenis renkame, kiek laiko juos saugome, kam naudojame ir t.t.

1.2 Ši Tvarka yra paruošta remiantis ES bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR) ir nacionaliniais teisės aktais ir yra taikoma, kai pretenduojate į darbo vietas, kurių atranką vykdo UAB “Veiklos valdymo sprendimai“, kai siunčiate savo asmeninius duomenis, konsultacijoms ar darbo paieškos tikslais (CV patalpinimui į duomenų bazę).

1.3 Su Bendrovės duomenų apsaugos politika darbo ieškantys asmenys yra supažindinami Bendrovės internetinėje svetainėje.

1.4 Ši Tvarka gali būti atnaujinama ir keičiama Bendrovės iniciatyva.

1.5 Naudojamos sąvokos:

1.5.1 Darbo ieškantis asmuo – fizinis asmuo (įskaitant moteriškąją ir vyrišką lytį), kuris naudojasi Bendrovės paslaugomis (konsultacijomis) ir/ar yra kandidatas, pretenduojantis į paskelbtas darbo vietas, kurių atranką Bendrovė vykdo, ar asmuo, siunčiantis savo CV (gyvenimo aprašymą), galimiems darbo pasiūlymams ateityje.

1.5.2. Kandidatas/-ė yra fizinis asmuo, su kuriuo Valdytojo jau susisiekta ir kuris sutiko bendradarbiauti su Valdytoju, užpildė reikiamas formas ir pateikė savo Asmens duomenis, reikalingus, kad Valdytojas galėtų pateikti potencialių darbo pasiūlymų, pakviesti į atranką ir sėkmingai praėjus atranką pasiūlyti sudaryti darbo sutartį.

1.5.3. Atranka Jūsų kandidatūros tinkamumo vertinimas, naudojant asmens duomenis, Bendrovės (įskaitant ir jos klientų užsakytas atrankos paslaugas) vykdomuose atrankose.

1.5.4. BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

1.5.5. Asmeniniai duomenys – informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su darbo ieškančiu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią Duomenų apsaugos politiką bei taikytinus teisės aktus.

1.5.6. Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kurį su Asmens duomenimis atliekamą automatinį ar neautomatinį veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, logines ir/ar aritmetines operacijas, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokį veiksmą arba veiksmų rinkinį.

1.5.7. Automatinis būdas – reiškia veiksmus, visiškai ar iš dalies atliekamus automatinėmis priemonėmis.

1.5.8. Paslaugos – UAB “Veiklos valdymo sprendimai“ siūlomos arba teikiamos paslaugos.

1.5.9. Duomenų tvarkytoja – priklausomai nuo užsakytos paslaugos tipo, Jūsų duomenų tvarkytoja yra UAB “Veiklos valdymo sprendimai“ ir/ar jos partneris ir/ar klientas (Paslaugas, perkanti organizacija).

1.5.10. Duomenų valdytoja – Jūsų asmens duomenų valdytoja yra UAB “Veiklos valdymo sprendimai“, kuriai pateikėte savo Asmens duomenis.

II. ASMENS DUOMNŲ RINKIMAS

2.1. Vykdydami atrankas į paskelbtas darbo vietas ar teikdami karjeros/darbo paieškos konsultacijas, mes renkame šiuos jūsų Asmens duomenis:

2.1.1. Bendrąją informaciją, kurią pateikiate savo CV (gyvenimo aprašyme)ir/ar motyvaciniame laiške. Dažniausiai pateikiama kandidato ar darbo ieškančio asmens informacija: vardas pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, nuotrauka, informacija apie darbinę patirtį, atsakomybes, įgytą kvalifikaciją, informaciją apie kalbų mokėjimą, vairavimo įgūdžius ir kitas turimas kompetencijas.

2.1.2. Rekomendacijas, iš buvusių darbdavių: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.

2.1.3. Kandidato tinkamumo įvertinimą, lūkesčius: pastabos ir įžvalgos apie kandidato patirtį, tinkamumą, kandidato lūkesčiai naujo darbdavio atžvilgiu, kandidato testavimo rezultatai, susitarimai.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

3.1. Jūsų gauti Asmens duomenys yra saugomi Bendrovės duomenų bazėje.

3.2. Siekdama apsaugoti jūsų Asmens duomenis Bendrovė  naudoja įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, tačiau šimtą procentinis duomenų saugumas nėra užtikrinamas, perduodant Asmens duomenis informacinių technologijų būdu (naudojant internetą, mobiliuosius įrenginius). Toks Asmeninės informacijos perdavimas yra vykdomas pačių Darbo ieškančių asmenų rizika.

3.3. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas. Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų CV, kandidato anketoje ir (ar) kituose kandidatavimo dokumentuose (gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ar kt.) pateiktus duomenis laikome gautais, kai pateikiate mums savo CV, kandidato anketą ir (ar) kitus dokumentus.

3.4. Jeigu Jūsų Asmens duomenis gavome iš Lietuvos Respublikos darbo biržos (užimtumo tarnybos), darbo paieškos internetinių portalų, socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“) ar kitų jus rekomenduojančių asmenų, preziumuojame, kad minėtam subjektui esate davęs sutikimą Jūsų duomenų tvarkymui,  kur yra apimama teisė pateikti Jūsų duomenis tretiems  asmenims jūsų karjeros pokyčio tikslu.

3.5. Jūsų Asmens duomenis (pvz. rekomendacijas apie buvusią darbinę veiklą) iš kitų šalių (pvz. buvusių darbdavių) renkame tik gavę jūsų atskirą sutikimą, kurį išreikšite nurodydamas kontaktinį asmenį (tiesioginį vadovą) ir  jei turite, pateikdamas jo kontaktus.

3.6. Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje ir neperduodame jų duomenų tvarkytojams ar gavėjams į trečiąsias valstybes.

IV.  ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

4.1. Konsultacijų metu  gautus Jūsų Asmeninius duomenis saugosime iki paslaugos atlikimo pabaigos, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius;

4.2. Atrankų metu surinktus  Jūsų Asmeninius duomenis saugosime Bendrovės kandidatų duomenų bazėje 4 metus. Gavę Jūsų prašymą, Jūsų asmens duomenis sunaikinsime anksčiau, išskyrus gautus sutikimus. Jie yra saugomi, kaip įrodymai, Bendrovės interesams, esant ginčo atvejui, apginti.

4.3. Ilgesnis Jūsų Asmens duomenų saugojimas negu nustatyta šioje Politikoje yra galimas:

4.3.1.  esant įtarimams dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

4.3.2.  jei jūsų duomenys tinkami ginčo ar skundo išsprendimui;

4.3.3. kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

V. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS  TRETIEMS ASMENIMS

5.1. Jūsų duomenis perduodame tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie yra užsakę darbuotojų atrankos paslaugą.

5.2. Galimiems karjeros pokyčiams, kai norime pateikti jūsų kandidatūrą potencialiam darbdaviui. Jeigu siuntėte duomenis norėdami kandidatuoti į vieną Bendrovę, norėdami pasiūlyti jūsų duomenis kitai Bendrovei, turėsime gauti jūsų rašytinį sutikimą.

5.3. Jūsų duomenis galime perduoti paslaugos tiekėjams, kurių sistemas naudojame  paslaugų teikimui, programinės įrangos tiekėjams, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjams, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjams ir pan.

5.4. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

5.5. Duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik sutartiems tikslams ir  negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir sudarytus rašytinius susitarimus.

5.6. Duomenys gali būti pateikti kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, (pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms) tada, kai reikalaujama galiojančių teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

6.  DARBO IEŠKANČIŲ ASMENŲ TEISĖS

6.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.

6.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Jūsų kandidatavimo dokumentuose mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

6.3. Teisė atšaukti sutikimą. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu.

6.4. Teisė būti pamirštam. Kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt., Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.

6.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Jūs turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, nurodydami kokios informacijos nenorite pateikti ar pvz.  nurodydami kam neteikti jūsų asmens duomenų.

6.6. Teisė į duomenų perkeliamumą: Jūs turite teisę perkelti duomenis kitam duomenų valdytojui, tad Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime Jūsų Asmens duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

6.4. Teisė pateikti pretenziją: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, turite teisę pateikti pretenziją. Ją atsiųskite el. paštu: vilma.simaitiene@veiklosvaldymas.lt. Jeigu Jūsų netenkins pretenzijos išsprendimo būdas, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

7. PRAŠYMŲ/PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

7.1. Gavę jūsų prašymą ar pretenziją, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę, kad apsaugotume kitų kandidatų duomenis nuo neteisėto atskleidimo. Šiuo tikslu prašysime pateikti savo tapatybę patvirtinantį asmens dokumentą.

7.2. Gavę Jūsų prašymą/pretenziją ir įsitikinę Jūsų tapatybe, įsipareigojame į ją sureaguoti kaip įmanoma greičiau. Informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pateiksime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, tačiau atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių galime šį terminą pratęsti. Tuomet jus informuosime (iki pirmojo mėnesio pabaigos), nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

7.3. Į Jūsų prašymą/pretenziją  atsakysime ta pačia forma (el. laišku/laišku, kita), kuria pateikėte prašymą/pretenziją, išskyrus atvejus, kai prašysite Jums atsakyti kitu būdu ar kai dėl objektyvių priežasčių negalėsime atsakyti taip pat.

7.4. Jūsų prašymo/pretenzijos galime netenkinti/atsisakyti patenkinti pateikdami jums motyvuotą atsakymą, kurį riboja teisės aktuose nurodytos aplinkybės.

8. KONTAKTINIAI DUOMENYS

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

      Elektroniniu paštu: vilma.simaitiene@veiklosvaldymas.lt

      Pašto korespondencijos adresas: Vytauto pr. 32, Kaunas, Lietuva.